Tájékoztató a gyümölcsültetvények telepítésével, és nyilvántartásával kapcsolatban - Galambok

Galambok
Tartalomhoz ugrás

   Zala   Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi   Járási Hivatala
Agrárügyi   és Környezetvédelmi Főosztály

Tájékoztató a gyümölcsültetvények telepítésével, és
 nyilvántartásával kapcsolatban
 
A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, illetve a meglévő ültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) szabályozza.
 
A Tftv. módosítása következtében 2018. január 1-től a gyümölcsültetvények telepítésével, nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárás szabályai az alábbiak szerint változnak:
 
A)   2018. január 1. előtt telepített gyümölcs ültetvények bejelentése
 
A Tftv. 74.§ (1)-(2) bekezdései előírják, hogy a 2018. január 1. előtt telepített ültetvényeket – a gyümölcsültetvény kataszter felállításához nyilvántartásba kell venni. A jogszabály értelmében a 2500 m2-nél nagyobb engedély nélkül telepített gyümölcsös szankciómentes bejelentésére 2018. december 31.-ig van lehetőség a 2. számú adatlap szerint.
 
·         Az adatlaphoz egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.
 
·         A bejelentés illetékmentes.
 
·         A bejelentésre az ültetvény használója kötelezett.
 
A fenti bejelentések adatainak felhasználásával készül el a gyümölcsültetvény-kataszter, mely közhiteles nyilvántartásnak minősül.
 
A bejelentések valóságtartalmát a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya (mint telepítési hatóság) a helyszínen ellenőrizheti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Tftv. 64.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 20 000 - 50 000 forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után.
 
A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás.
 
B)   2018. január 1. után telepítésre kerülő gyümölcsösök bejelentése
 
 
Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos hatósági eljárás első lépése a telepítési szándék bejelentése, ami a gazdálkodó, illetve a terület nyilvántartásba vételét jelenti. A bejelentéshez az 1. számú adatlap pontos kitöltése és aláírása szükséges, amit a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályára kell benyújtani.
 
A hibátlanul kitöltött adatlapot a telepítési hatóság nyilvántartásba veszi, hiány esetén hiánypótlásra lehetőség van. A nyilvántartásba vétel után kezdődhet az ültetvény telepítése. A bejelentés illetékmentes.
 
Telepítéshez továbbra is szükséges a talajvédelmi terv megléte, mivel az ültetvény a talajvédelmi terv érvényességi idején belül (5 év) telepíthető. A talajvédelmi terv meglétének ellenőrzésére a telepítést követő helyszíni szemlén kerül sor.
 
 
Gyümölcsültetvény termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen is telepíthető, azonban egyéb jogszabályok pénzügyi támogatás feltételeként előírhatják a termőhelyi kataszteri besorolást. Ilyen esetben a terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolását továbbra is a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága (katasztert vezető szervként) végzi a NAIK által kiállított ökológiai szakvélemény alapján.
 
A telepítésre kijelölt terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe vonása a NÉBIH honlapján az alábbi helyen ellenőrizhető: http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny. Amennyiben nem tudja, hogy a betelepítendő terület szerepel-e a gyümölcs termőhelyi kataszterben, érdeklődjön a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságánál.
 
 
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 4.§ (2) bekezdése szerint: „A borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös telepítése csak az illetékes hegyközség hozzájárulásával lehetséges, ezért minden gyümölcsültetvény telepítése előtt javasolt az illetékes hegyközségnél tisztázni, hogy az adott terület szerepel-e szőlő termőhelyi kataszterben. Ha igen, akkor a gyümölcsültetvény telepítés megkezdése előtt kérni kell a hegyközség írásbeli hozzájárulását a tervezett ültetvény telepítéséhez.
 
NATURA2000 és egyéb védett területen történő ültetvénytelepítéshez a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.
 
 
Telepítéshez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel, mely a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében kell, hogy szerepeljen.
 
Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos hatósági eljárás második lépése, hogy a gyümölcsültetvény telepítésének tényét, az ültetvény részletes adatait a telepítés befejezését követő 30 napon belül a FÖLDMŰVELÉSÜGYI OSZTÁLY RÉSZÉRE be kell jelenteni, a 2. számú adatlap szerint. Az új telepítések nyilvántartásba vétele a gyümölcs ültetvény kataszterbe történik. A hiánytalanul kitöltött adatlapot a telepítési hatóság nyilvántartásba veszi, hiány esetén hiánypótlásra lehetőség van. A bejelentés illetékmentes.
 
A kataszteri nyilvántartásban szereplő ültetvénnyel vagy területtel, illetve az ültetvényhasználóval kapcsolatos változásokat 30 napon belül a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Földművelésügyi Osztályhoz be kell jelenteni a 3. számú adatlap felhasználásával.
 
Az ültetvénnyel kapcsolatos változások lehetnek:
 
·         termőre fordulás,
 
·         kivágás,
 
·         újratelepítés,
 
·         az ültetvényhasználójában történt változás
 
·         fajtaváltás
 
A gyümölcs ültetvény kataszterbe történő bejelentések valóságtartalmát a Földművelésügyi Osztály (mint telepítési hatóság) helyszínen ellenőrizheti. A bejelentések elmulasztása, illetve téves adat szolgáltatása a Tftv. 64.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szankciót vonhatja maga után. (50 000 - 200 000 forintig terjedő bírság).
 
FONTOS!
 
Természetes személyek a bejelentéseket (az elektronikus ügyintézés szabályainak figyelembevételével) papír alapon (postai úton, Zalaegerszegi Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály 8900-Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 36.) vagy e-papíron – elektronikus úton - nyújthatja be. Gazdálkodó szervezetek (cégkapun) egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek a bejelentés benyújtására. Az elektronikus benyújtásra szolgáló felület a https://epapir.gov.hu/ címen érhető el. Az e-papír felületen a megyei Kormányhivatal, megyeszékhely szerinti Járási Hivatal, mint címzett megjelölése után a kormányhivatali ügyek, majd a földművelésügyi- és mezőgazdasági igazgatási feladatok kiválasztásával, és az űrlap becsatolásával lehet bejelentését elektronikusan megküldeni.
 
E-mailben küldött beadványát nem tudjuk befogadni.
 
A bejelentésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekről érdeklődni lehet a 92/550-410 számon, illetve a foldmuveles@zala.gov.hu e-mail címen.  
                             
              
Földművelésügyi osztály
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 36..
Telefon: (36 92) 550-410, E-mail: foldmuveles@zala.gov.hu
 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
Vissza a tartalomhoz