Rendelet - Galambok

Galambok
Tartalomhoz ugrás
Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének …

Galambok Község Önkormányzat Képviselőtestületének

 14/2008. (XII.03.) számú rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról,

egységes szerkezetbe foglalva a  9/2010. (IX.16.) számú rendeletmódosítással

 

 

Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§

Általános rendelkezések

E rendelet célja, hogy az Önkormányzat méltó módon elismerje és a község megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik:

 

¾           a község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,

¾           tevékenységükkel a község gazdálkodásának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,

¾           kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,

¾           tevékenységükkel Galambok község hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeinek javítását.

 

Ezek elismerésére Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntetéseket alapítja:

 

¾           „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím,

¾           „Galambok Községért”kitüntető cím,

¾           „Galambok Község Sportjáért” kitüntető cím.

 

 

 

2.§

 

„Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím

 

 

(1) „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím a legmagasabb helyi elismerési forma.

 

(2) „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a természetes személynek, aki Galambok Község és lakossága érdekében a társadalmi, szociális, kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, gazdasági és a sportélet bármely ágazatában, továbbá a Község hagyományainak megőrzésében, ápolásában kiemelkedően hasznos, jelentős munkát, tevékenységet végzett és ennek révén a Község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, öregbítette a Község jó hírét, emelte tekintélyét.

 

(3) „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím ugyanazon naptári évben legfeljebb két személy részére adható.

 

(4) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A poszthumusz kitüntető cím átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

 

(5) A díszpolgári címet a képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Galambok Község címerével díszített oklevéllel és „Galambok Község Díszpolgára” feliratot tartalmazó kisplasztikával. A „Galambok Község Díszpolgára” címmel kitüntetett személy nettó 50.000.  Ft pénzjutalomban részesül.

 

(6) A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így:

¾    A község által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni,

¾    A község díszpolgára jogosult a díszpolgári cím viselésére, azt neve mellett feltüntetheti.

 

3.§

„Galambok Községért”

kitüntető cím

 

(1) „Galambok Községért” kitüntető cím adományozható azoknak a természetes személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, civil közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik/amelyek Galambok Községért kiemelkedő jelentőségű munkát, tevékenységet végeztek, illetőleg hozzájárultak a Község országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez.

 

(2) „Galambok Községért” kitüntető cím ugyanazon naptári évben legfeljebb kettő adható.

 

(3) A „Galambok Községért” kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A poszthumusz kitüntető cím átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

 

(4) A kitüntető címet a képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Galambok Község címerével díszített oklevéllel és „Galambok Községért” feliratot tartalmazó kisplasztikával.

 

 

 

 

 

4.§

 

„Galambok Község Sportjáért”

 

 

(1) A képviselő-testület „Galambok Község Sportjáért” kitüntetésben részesíti az adott évben kiemelkedő, elsősorban országos 1-3. helyezést elért sportolókat, valamint a település sportéletéért kiemelkedő tevékenységet végző személyeket.[1]

 

(2) A kitüntető címet a képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Galambok Község címerével díszített oklevéllel és „Galambok Község Sportjáért ” feliratot tartalmazó kisplasztikával.

 

 

 

5.§

 

Javaslattétel, adományozás rendje

 

(1) A kitüntető címek adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, az önkormányzati intézmények vezetői, a község társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, valamint a közcélokat szolgáló alapítványok.

(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év szeptember 30. napjáig a polgármester részére kell előterjeszteni.

(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év október 15. napjáig a polgármester részére kell előterjeszteni.[2]

(3) A javaslattételi eljárás kihirdetéséről és lebonyolításáról a körjegyzőségi hivatal gondoskodik.

(4) A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(5) A kitüntető címek odaítéléséről a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben, minősített többséggel dönt minden év november 15. napjáig.

(5) A kitüntető címek odaítéléséről a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben, minősített többséggel dönt minden év november 30. napjáig.[3]

(6) A kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát ünnepélyes keretek között a polgármester adja át minden év december hónapjában. Az oklevelet a polgármester és a körjegyző írják alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek és a díjazott nevének.

 

 

6.§

Közös rendelkezések

 

(1) A kitüntető címekkel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.

 

(2) A kitüntetésekről a körjegyzőségi hivatal nyilvántartást vezet.

 

(3) Poszthumusz kitüntetés adományozása pénzjutalommal nem jár.

 

(4) A kitüntető címet a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik.

 

 

Záró rendelkezések

 

 

7.§

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Galambok, 2008. december 03.

 

 

 

dr. Varga Éva

Kiss-Tóth László

körjegyző

polgármester

 

 

 

Kihirdetve: 2008. december 03.

 

dr. Varga Éva

körjegyző[1] Módosította: 9/2010. (IX.16.) sz. rendelet, hatályos: 2010.09.16-tól

[2] Módosította: 9/2010. (IX.16.) sz. rendelet, hatályos: 2010.09.16-tól

[3] Módosította: 9/2010. (IX.16.) sz. rendelet, hatályos: 2010.09.16-tól

Vissza a tartalomhoz